Verzekerd sporten

INFO VERZEKERING


Lichamelijke ongevallen tijdens activiteiten die door de club worden georganiseerd. Ook op weg van en naar deze activiteiten geldt deze verzekering. De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering dekt iedere sportbeoefenaar die lichamelijke schade veroorzaakt aan derden tijdens clubactiviteiten. Er is nog een luik rechtsbijstand voorzien waarin de burgerlijke en strafrechtelijke verdediging gewaarborgd zijn.


HET TOPPUNT VAN GERUSTHEID


...is in afwachting van een spoedig herstel op beide oren slapen dat de ongevalsaangifte snel, correct en volledig pijnloos zal afgehandeld worden. Hoe je jouw ongeval aangeeft, kies je zelf: op de snelle moderne manier via extranet of via het klassieke en tragere invulformulier. Zo gaat het in zijn werk:


VIA FORMULIER


 1. Eerst vullen het slachtoffer en de behandelende geneesheerhet aangifteformulier in.
 2. Laat de clubbestuurder het eventueel vervolledigen en stuur het binnen de 8 dagen op naar: Sporta-federatie vzw, Boomgaardstraat 22 bus 50, 2600 Berchem of via e-mail naar verzekeringen@sportateam.be.
 3. Sporta-federatie kijkt die aangifteformulieren na en stuurt ze wekelijks door naar Ethias. Het kan dus zijn dat het een week duurt eer het formulier van Sporta naar Ethias gaat. Die wachttijd heb je niet als je via Extranet gaat.
 4. Het slachtoffer ontvangt een schriftelijke bevestiging van Sporta met de mededeling dat het dossier is overgemaakt aan Ethias.
 5. Ethias stuurtop haar beurt een ontvangstmelding naar het slachtoffer. Daarop staan een dossiernummer, een korte samenvatting van de waarborgen en een genezingsattest. Aangiftes via formulier kan je niet online consulteren.
 6. Het slachtoffer gaat met de rekeningen van dokter, apotheker, kinesist, ziekenhuis... naar het ziekenfonds. Dat betaalt al een deel terug en maakt een verschilstaat op ('Kwijtschrift Geneeskundige Verstrekkingen').
 7. Vervolgens stuurt het slachtoffer de stavingsstukken en verschilstaten van het ziekenfonds naar Ethias (met vermelding van het dossiernummer en rekeningnummer).
 8. Ethias betaalt de behandelingskosten rechtstreeks aan het slachtoffer terug.


VIA EXTRANET


 1. De clubbestuurder logt in via mijn beheer, klikt in de clubomgevingdoor naar de menu‘Verzekering’ – 'Nieuwe Aangifte’ en volgtde stappen die daar staan.
 2. Sporta zal de aangifte zo mogelijk nog dezelfde dag nakijken en bevestigen bij Ethias. Op datzelfde moment ontvang je van Sporta een bevestigingsbrief met dossiernummer van Ethias en de verder te doorlopen stappen. Vanaf dat moment kan de clubbestuurder de verwerkte aangifte via extranetconsulteren.Als er een e-mailadres van het slachtoffer in Mijn Beheerstaat, ontvangt hij of zij de bevestigingsbrief ook per mail.
 3. Zodra de bevestigingsbrief aangekomen is, kan je het geneeskundig getuigschrift (in te vullen door de geneesheer) opsturen naar Ethias, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt of doormailen schadebeheer@ethias.be.Vermeld zeker je dossiernummer!
 4. Bezit Ethias het geneeskundig getuigschrift, dan bezorgt Ethias het slachtoffer een brief met het dossiernummer, een korte samenvatting van de waarborgen en een genezingsattest.
 5. Het slachtoffer gaat met de rekeningen van dokter, apotheker, kinesist, ziekenhuis … naar het ziekenfonds. Dat betaalt al een deel van de kosten terug en maakt een verschilstaat op ('Kwijtschrift Geneeskundige Verstrekkingen').
 6. Vervolgens stuurt het slachtoffer de stavingsstukken en verschilstaten van het ziekenfonds naar Ethias (met vermelding van het dossiernummer en rekeningnummer).
 7. Ethias betaalt de behandelingskosten rechtstreeks aan het slachtoffer terug.


Alle info: Sporta-team

PRIVACYVERKLARING


ACB-vzw, Atletiekclub Blankenberge hecht veel belang aan de bescherming van de Persoonsgegevens van de clubleden. In deze privacyverklaring beschrijven we welke
maatregelen er worden genomen om de bescherming van jouw persoonlijke gegevens te garanderen conform de Belgische privacywetgeving. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hierover hebt of contact
met ons wenst op te nemen, kan dit via info@acb-vzw.be 

Verwerking van persoonsgegevens


Als sportclub zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Uitsluitend het ACB-bestuur heeft toegang tot bovenvermelde gegevens en zijn
geïnformeerd over het belang van de bescherming ervan. De gegevens worden uitsluitend verwerkt door ACB-vzw en zijn niet toegankelijk voor derden of externe organisaties met uitzondering van vzw Sporta en de overheid. Er wordt door ACB op toegezien dat de persoonsgegevens de club niet verlaten. Wij zullen dergelijke gegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden door onze sportclub verwerkt ten behoeve van de
volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van ACB (uitvoering overeenkomst)
 • om een verzekering af te sluiten (burgerlijke aansprakelijkheid en sportongevallen)
 • om nieuwsbrieven en uitnodigingen te versturen (gerechtvaardigd belang)
 • om subsidiëring door de overheid te bekomen (wettelijke verplichting)

Welke persoonsgegevens verwerken we?


Wij kunnen volgende persoonsgegevens van jou vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, rijksregisternummer, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, nationaliteit
 • Indien van toepassing: wedstrijdresultaten, opleidingsniveau trainersopleiding, functie binnen de vereniging.
 • Beeldmateriaal: er worden foto’s en video’s gemaakt tijdens de activiteiten van onze atletiekclub en haar leden. Dit beeldmateriaal kan gepubliceerd worden op onze
  website: www.acb-vzw.be of de gesloten Facebookgroep. Dit kan na vraag steeds verwijderd worden. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. We beperken dit tot een minimum, nodig voor deze doeleinden.

Bewaartermijn gegevens


We bewaren de persoonsgegevens gedurende de periode die noodzakelijk is in het licht van de clubactiviteiten.
De gegevens worden niet langer dan 5 jaar bewaard.

Verstrekking aan derden


De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hieronder omschreven doeleinden:

 • De verzekering voor sportongevallen: vzw Sporta
 • De verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid: vzw Sporta
 • De overheid in het kader van het bekomen van subsidies
 • Onderhoud van de website en Facebook
 • E-mail (afhankelijk van de provider van het bestuurslid)
  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen

Beveiliging van de gegevens


Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle bestuursleden van ACB-vzw die van persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en confidentieel gebruik.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via onze website.
  Al onze medewerkers (bestuursleden, trainers en webmaster) zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten als clublid


Indien je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door ACB of als je deze wenst in te zien, kan je contact opnemen met ons: info@acb-vzw.be. Via dezelfde weg kan je ook steeds vragen om je gegevens te laten corrigeren, aanvullen of verwijderen. Je kan ons ook vragen je persoonsgegevens niet langer te gebruiken.
Bovenstaande rechten zijn uiteraard enkel van toepassing op je eigen gegevens en niet op gegevens van andere personen.

Klachten


Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via info@acb-vzw.be.

Wijzigingen


De privacywetgeving wordt van tijd tot tijd aangepast, daarom is ook deze privacyverklaring aan verandering onderhevig. Atletiekclub Blankenberge kan de privacyverklaring steeds wijzigen. Voor elke belangrijke inhoudelijke wijziging zullen we je informeren via een nieuwsbrief. De meeste recente versie vind je altijd terug op de website. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 25 mei 2018